Báo cáo Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay

Nội dung bài báo cáo gồm: hệ thống các yêu cầu phần mềm; mô hình hóa; thiết kế dữ liệu; thiết kế xử lý. Mời các bạn tham khảo bài báo cáo để có thể hiểu thêm về cấu trúc của phần mềm quản lý bán vé chuyến bay và cách thức hoạt động, sơ đồ, yêu cầu, cách thiết kế.