Báo cáo nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bản kiểm tra cho thiết bị điện máy bay A320-F70

Mục tiêu đề tài hướng tới là phả xây dựng được một bộ thiết bị đồng bộ được gọi là "Bàn kiểm tra" dùng để thử - kiểm tra trong nội trường một số thiết bị tầu bay A320-F70 trên cơ sở tuân thủ các nội dung cần kiểm tra do nhà chế tạo cung cấp trong CMM. Đây là sản phẩm chính của đề tài. Sau khi nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của hơn mười hai loại thiết bị điện của máy bay A320, được sự tư vấn của các các bộ xí nghiệp A76 và một số các bộ ở các ban của Tổng công ty, chúng tôi đã chọn mười thiết bị để xây dựng Bàn kiểm tra.