Bài giảng Thống kê máy tính: Nhắc lại toán Tập hợp - Lê Phong

Trong bài giảng này sẽ nhắc lại một số kiến thức về toán Tập hợp như: Một số khái niệm về tập hợp, tập con, lực lượng, tập lũy thừa; một số toán tử như hội, giao, bù, tích Cartesian (tích Đề-các);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)