Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu

"Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu" thông tin đến các bạn những kiến thức về các loại thương hiệu và mô hình xây dựng thương hiệu; quá trình xây dựng thương hiệu; lựa chọn chiến lược thương hiệu; lựa chọn chính sách thương hiệu.