Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế

"Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế" với mục tiêu giúp người học giải thích cách hình thành chiến lược, nhấn mạnh mô tả môi trường bên trong và bên ngoài; mô tả cách thực hiện chiến lược; phân loại, đánh giá thị trường quốc tế; xem xét, quyết định thực hiện các chiến lược marketing.