Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế

"Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế" được biên soạn giúp người học mô tả khái quát môi trường kinh doanh quốc tế và bản chất của môi trường kinh doanh quốc tế; phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế và tác động của nó tới các hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp.