Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức

"Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức" trình bày khái niệm, nội dung chức năng tổ chức; tổ chức cơ cấu quản lý; tổ chức quá trình quản lý.