Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

"Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật; dấu hiệu của vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật; các loại trách nhiệm pháp lý, truy cứu trách nhiệm pháp lý, truy cứu trách nhiệm pháp lý.