Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

"Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" tìm hiểu khái niệm hình thức pháp luật; các hình thức pháp luật, được đặc trưng cơ bản của từng hình thức pháp luật, các hình thức của pháp luật Việt Nam.