Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

"Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" tìm hiểu nguồn gốc ra đời của pháp luật; khái niệm và các đặc điểm của pháp luật; vai trò của pháp luật; bản chất của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật.