Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 3

Bài giảng trình bày không gian Vector, không gian Vector con
sự độc lập và phụ thuộc tuyến tính, hạng của một hệ Vector, cơ sở và số chiều của không gian Vector, tọa độ trong không gian Vector.