Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng.