Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng.