Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

Tạp chí trình bày các nội dung như: tin cải cách hành chính; một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay; chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế, cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam.