Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 2/2018

Các bài viết trong tạp chí: thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; nâng cao hiệu quả kiểm tra công tác quản lý đối tượng hưởng Bảo hiểm Xã hội; nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo sau Đại học cho công chức, viên chức trong hệ thống BHXH Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của BHXH TP. Hà Nội; tình hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - thực trạng và giải pháp...