Nghiên cứu giải pháp tính toán quĩ đạo bay của mục tiêu cho máy tạo giả mục tiêu ra đa MP-123 trên công nghệ FPGA

Máy tạo giả trong ra đa có nhiệm vụ tạo tín hiệu mục tiêu giả có các tham số giống như mục tiêu do ra đa thu được thực tế. Thành phần trung tâm máy tạo giả là thiết bị tính toán quỹ đạo bay của mục tiêu. Nhiệm vụ chính của thiết bị này là quá trình giải các phương trình tọa độ của mục tiêu với các tham số được cập nhật tức thời.