Đánh giá tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Đà Nẵng

Bài viết vận dụng các phương pháp phân tích đa chỉ tiêu, phương pháp bản đồ và GIS, phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên, phương pháp phân loại sinh khí hậu để đánh giá mức độ thuận lợi của các tiểu vùng tự nhiên cho phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Đà Nẵng.