Báo cáo thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

Báo cáo thường niên trình bày các nội dung: thông tin chung, tình hình hoạt động trong năm, báo cáo Ban lãnh đạo, quản trị công ty, báo cáo tài chính. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo báo cáo thường niên.