Báo cáo Ngành Vận tải Hàng không – Báo cáo cập nhật 28/6/2019

Nội dung của báo cáo trình bày ngành Vận tải Hàng không Việt Nam; cơ hội đầu tư ngành vận tải hàng không Việt Nam; cơ hội đầu tư ngành vận tải hàng không Việt Nam.