Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

Nội dung của bản tin bao gồm: thông tin hoạt động cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính kết quả triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, thông tin chung về hoạt động ngân hàng, văn bản chính sách về cải cách hành chính.