Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 9 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng" tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.