Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 6 - PGS.TS. Vũ Văn Hân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước" tìm hiểu bước chuyển giai đoạn từ cntb tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền; năm đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền; biểu hiện sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.