Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3c – Ngô Quế Lân

"Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3c: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" trang bị cho người học các kiến thức về hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư; sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản.