Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 2b – Ngô Quế Lân

"Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2b: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" phần 2 nối tiếp bài học trước cung cấp kiến thức về khái niệm, hai thuộc tính của hàng hóa, lượng giá trị hàng hóa; lịch sử ra đời, bản chất của tiền, các chức năng của tiền.