Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 2a – Ngô Quế Lân

"Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2a: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về khái niệm, điều kiện tồn tại và phát triển, mâu thuẫn cơ bản, ưu thế.