• Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các chức năng quản trị; một số lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; quản trị sự thay đổi;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vaa 22/07/2022 95 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò nhà quản trị; các cấp bậc nhà quản trị; các kỹ năng của nhà quản trị; trách nhiệm xã hội của nhà quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vaa 22/07/2022 75 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin quản trị; quyết định quản trị; ra quyết định quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 63 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phân loại và các nguyên tắc hoạch định; nội dung hoạch định; một số công cụ hoạch định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 64 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức; cơ cấu tổ chức; phân quyền; hệ thống tổ chức không chính thức; văn hóa tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vaa 22/07/2022 84 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; động cơ; lãnh đạo nhóm; giải quyết xung đột;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vaa 22/07/2022 106 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc kiểm soát; các loại kiểm soát; quy trình kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 71 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p vaa 22/07/2022 59 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tầm quan trọng của trả công lao động trong doanh nghiệp; các nguyên tắc trả công lao động; các nội dung cơ bản của trả công lao động; các yếu tố ảnh hưởng đến trả công lao động;... Mời...

   11 p vaa 22/07/2022 68 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và chức năng của tiền lương; các hình thức, phương pháp trả lương; quy trình xây dựng thang bảng lương; xác định quỹ lương và đơn giá tiền lương; chế độ phụ cấp lương;... Mời...

   38 p vaa 22/07/2022 75 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý trả lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý trả lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý trả lương trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và mục tiêu của QLTL; xây dựng chính sách trả lương; hệ thống trả lương; đàm phán tiền lương; tổ chức trả lương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 22/07/2022 63 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 4: Trả thưởng trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 4: Trả thưởng trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 4: Trả thưởng trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa của trả thưởng; nội dung của tổ chức trả thưởng; quá trình xây dựng kế hoạch trả thưởng; xác định tiêu chuẩn thưởng và mức thưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 22/07/2022 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số