• Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân" thông tin đến người học những kiến thức về khái niệm cơ bản của chức năng lãnh đạo; các yếu tố cấu thành lãnh đạo; nguyên tắc xử thế của người lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; nấc thang sau đây để ta lựa chọn phong cách ra quyết định; những tiêu chuẩn cơ bản về đánh giá phong...

   83 p vaa 31/03/2021 110 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra

  Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra" thông tin đến người học khái niệm chức năng kiểm tra; vai trò của chức năng kiểm tra; quy trình kiểm tra và các bước trong quy trình kiểm tra; phân biệt các hình thức kiểm tra; các phương pháp kiểm tra; các nguyên tắc kiểm tra.

   23 p vaa 31/03/2021 111 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo" với các kiến thức về khái niệm và vai trò của công tác lãnh đạo; các lý thuyết về nhu cầu, động cơ, động lực thúc đẩy; các phương pháp lãnh đạo; các phong cách lãnh đạo.

   35 p vaa 31/03/2021 99 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức" trình bày khái niệm, nội dung chức năng tổ chức; tổ chức cơ cấu quản lý; tổ chức quá trình quản lý.

   36 p vaa 31/03/2021 100 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

  Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về định nghĩa công tác lập kế hoạch và vai trò của nó; các loại kế hoạch trong tổ chức; nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch; các bước lập kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng một bản kế hoạch.

   35 p vaa 31/03/2021 101 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 3: Môi trường hoạt động của tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Bài 3: Môi trường hoạt động của tổ chức

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị học - Bài 3: Môi trường hoạt động của tổ chức" để nắm chi tiết khái niệm môi trường quản trị; nhóm yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài tổ chức; nhóm yếu tố môi trường vi mô bên ngoài tổ chức; các yếu tố môi trường vi mô bên trong tổ chức; giải pháp quản trị biến động của môi trường.

   19 p vaa 31/03/2021 86 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Bài 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về lịch sử ra đời của quản trị; tiến trình phát triển của học thuyết quản lý; quản trị khoa học; các thuyết gia quản trị tổng quát; cách tiếp cận hành vi; cách tiếp cận định lượng; cách tiếp cận quản trị hệ thống;...

   32 p vaa 31/03/2021 91 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 1: Tổng quan về quản lý

  Bài giảng Quản trị học - Bài 1: Tổng quan về quản lý

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 1: Tổng quan về quản lý" giúp người học nắm được định nghĩa quản lý, mô tả bản chất của quản lý; phân biệt được nhà quản lý với nhân viên; các cấp quản lý trong tổ chức; quá trình quản lý và các chức năng quản lý cơ bản; các kỹ năng cơ bản của nhà quản lý.

   23 p vaa 31/03/2021 103 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi" được biên soạn bởi ThS. Phan Thị Thanh Hoa với các kiến thức khái quát về quản trị sự thay đổi; nội dung của quản trị sự thay đổi; khái lược về thay đổi doanh nghiệp.

   18 p vaa 27/11/2020 121 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính (ThS. Phan Thị Thanh Hoa)" để nắm chi tiết nội dung kiến thức khái lược về hoạt động tài chính; đa dạng hóa các nguồn cung ứng tài chính; hoạch định tài chính.

   26 p vaa 27/11/2020 122 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ (TS. Phạm Hồng Hải) với các nội dung khái quát về quản trị công nghệ; lựa chọn và đổi mới công nghệ; bảo dưỡng và sửa chữa.

   22 p vaa 27/11/2020 130 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực" biên soạn bởi TS. Phạm Hồng Hải cung cấp các kiến thức khái lược về quản trị nhân sự; lập kế hoạch nguồn nhân lực; tuyển dụng lao động; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển; tạo động lực lao động.

   25 p vaa 27/11/2020 127 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số