• Thiết kế giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu phi tuyến đa ràng buộc

    Thiết kế giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu phi tuyến đa ràng buộc

    Bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở toán học của tối ưu phi tuyến từ đó thiết kế các toán tử di truyền phục vụ việc xây dựng giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu phi tuyến. Các kết quả của bài báo là cơ sở để thiết kế các giải thuật di truyền ứng dụng cho các bài toán tối ưu số đa ràng buộc như bài toán vận tải, bài toán lập...

     8 p vaa 30/11/2021 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số