Vận dụng kinh nghiệm phát huy sức mạnh tổng hợp của đảng thời kỳ 1930-1945 vào công tác huy động nguồn lực giai đoạn hiện nay

Quá trình phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong thời kỳ 1930-1945 đã để lại nhiều kinh nghiệm quý. Bài viết nghiên cứu việc vận dụng những kinh nghiệm đó vào nâng cao chất lượng công tác huy động nguồn lực giai đoạn hiện nay.