Ứng dụng Quaternion và bộ lọc Kalman trong việc ước lượng hướng chuyển động của vật thể bay

Bài viết trình bày một phương pháp mới để ước lượng hướng của vật thể dựa trên cảm biến IMU và cảm biến từ trường. Cảm biến IMU giúp chúng ta ước lượng tư thế, trong khi đó, cảm biến từ trường ước lượng góc quay còn lại của vật thể.