Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Hóa phân tích: Nghiên cứu điều chế và sử dụng , một số hợp chất Chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (U(VI), Cu(II), Pb(II), Zn(II) và Cd(II))

Mục tiêu của luận án điều chế được chitosan biến tính dạng vảy bền trong mồi trường acid có khả năng hấp phụ cao các ion kim loại; xác định được các đặc tính hấp phụ của các vật liệu vừa điều chế đối với các ion kim loại U(VI), Cu(II), Pb(II), Zn(II) và Cd(II) trong dung dịch nước. Để nắm chắc các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo.