Thực trạng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

Bài viết bàn về sự phát triển của du lịch Khánh Hòa đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó được thể hiện ở cả chỉ tiêu định tính và định lượng về thực trạng du lịch Khánh Hòa trong nhiều năm qua như lượng khách, doanh thu, GDP du lịch, cơ sở vật chất - công nghệ. Thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế trên thị trường du lịch cả nước và quốc tế. Nhiều du khách đã lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa. Mời các bạn cùng tham khảo!