Thiết kế kháng chấn động đất theo tính năng cho kết cấu công trình cảng

Bài viết này sẽ giới thiệu và phân tích ba yêu cầu tối thiếu trong thiết kế kháng chấn theo công năng này, bao gồm: xác định được cấp thể hiện kháng chấn theo công năng; xác định được các tiêu chi hư hỏng tương ứng