Quan điểm của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay, Khoa học và công nghệ được xác định là động lực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế của đất nước hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng. Việc nghiên cứu, làm rõ và vận dụng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ luôn có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.