Quá trình hình thành nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986-2001)

Nội dung của bài viết này nhằm tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn tác động đến nhận thức của Đảng về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quá trình hình thành và phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.