Phạm trù hợp tác trong các lý thuyết quan hệ quốc tế

Bài viết giới thiệu một số luận điểm liên quan đến phạm trù “hợp tác” của những trường phái lý luận cơ bản của nghiên cứu quan hệ quốc tế bao gồm: Chủ nghĩa hiện thực, Chủ nghĩa tự do và Chủ nghĩa kiến tạo xã hội. Việc tìm hiểu nhiều hệ quy chiếu lý thuyết khác nhau sẽ góp phần xây dựng được góc nhìn đa chiều, toàn diện hơn khi nghiên cứu một vấn đề thực tiễn trong quan hệ quốc tế mà trong trường hợp này là phạm trù “hợp tác”.