Một vài đề xuất về việc khai thác ma thuật dân gian trong hoạt động du lịch

Bài viết trên cơ sở tìm hiểu về ma thuật trong đời sống dân gian các tộc người ở Việt Nam, bài báo đưa ra một số đề xuất nhằm khai thác hình thức tín ngưỡng này trong hoạt động du lịch.