Giáo trình Thí nghiệm mạng và truyền dữ liệu (Sử dụng cho hệ đại học): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Thí nghiệm mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ đại học) gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu, trình bày về truyền dữ liệu qua cổng USB, truyền dữ liệu qua mạng không dây (Wi-fi).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)