Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - ThS. Chu Văn Đức (Chủ biên)

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về giao tiếp và ứng xử theo truyền thống dân tộc và theo thông lệ quốc tế, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Giáo trình nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau: Bản chất, đặc điểm của quá trình giao tiếp; các loại hình giao tiếp và đặc trưng của chúng; các hiện tượng tâm lí và tâm lí - xã hội diễn ra trong giao tiếp; các kỹ năng, kỹ xảo giao tiếp; hiệu quả và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp. Trên cơ sở đó nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử của bản thân và là tiền đề cho sự thành đạt của chúng ta trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.