Ebook Xúc tiến thương mại - TS. Mia Mikie

Cuốn sách Xúc tiến thương mại được biên soạn nhằm giúp người học có khả năng đề ra những chiến lược xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm mà nước ta có lợi thế so sánh, tạo ra những mặt hàng chủ lực, thông qua nhiều biện pháp hiện thực, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.