Công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân trong các doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam hiện nay

Tuyên truyền, giáo dục là một chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả phân tích nội dung và phương pháp của công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động trong các doanh nghiệp Công đoàn và xác định một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới.