Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC) mục tiêu, nội dung và triển vọng

Cộng đồng ASEAN gồm ba trụ cột chính là Cộng đồng chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội, theo lịch trình sẽ được thiết lập vào năm 2015. Bài viết thông tin đến các bạn về mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, tiến trình thực hiện APSC, triển vọng của APSC của cộng đồng ASEAN.