Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về cơ cấu lại hệ thống tài chính ở Việt Nam từ đại hội XII đến nay

Bài viết này khái quát những chủ trương, chính sách về tái cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thảo luận về kết quả thực hiện và một số kiến nghị.