Báo cáo thường niên năm 2016: Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Nội dung báo cáo trình bày những thông tin chung về Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2016, báo cáo và đánh giá của ban tổng giám đốc, báo cáo và đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của tổng công ty, quản trị công ty và báo cáo tài chính