Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ

Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ (TS. Phạm Hồng Hải) với các nội dung khái quát về quản trị công nghệ; lựa chọn và đổi mới công nghệ; bảo dưỡng và sửa chữa.

p_school_id=149
p_intCateID1=4896
keynosignquery=bai giang quan tri kinh doanh 2 bai 5 quan tri cong nghe
_index=libdocuments,libdocumentsnew