Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất

"Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất" biên soạn bởi TS. Vũ Trọng Nghĩa với các kiến thức khái lược về quản trị quá trình sản xuất; kế hoạch hóa sản xuất; một số công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và hỗ trợ sản xuất; một số phương pháp quản trị quá trình sản xuất.