Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 1: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu

"Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 1: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" trình bày khái lược quản trị cung ứng nguyên vật liệu; nội dung quản trị cung ứng nguyên vật liệu; lựa chọn người cung ứng; xây dựng và quản trị hệ thống kho tàng; tổ chức hoạt động vận chuyển.