Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng" được biên soạn với mục tiêu trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.