Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

"Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" giới thiệu quan niệm về nhà nước pháp quyền, các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.