• Bài giảng Công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới - TS. Lê Phát

  Bài giảng Công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới - TS. Lê Phát

  Bài giảng Công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới trình bày về quan điểm của Đảng, nhà nước ta về hoạt động nhân đạo và tính chất, vai trò của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, nhiệm vụ của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới.

   83 p vaa 30/10/2021 26 0

 • Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

  Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

  Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có 9 chương với các nội dung chính như: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954);......

   143 p vaa 30/10/2021 27 0

 • Bài giảng Đường lối công nghiệp hóa - ThS. H.Trang

  Bài giảng Đường lối công nghiệp hóa - ThS. H.Trang

  Dưới đây là bài giảng Đường lối công nghiệp hóa, bài giảng này cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số vấn đề về lý luận về công nghiệp hóa - hiện đại hóa (khái niệm, tính tất yếu phải thực hiện ở nước ta, nội dung); công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   21 p vaa 30/10/2021 27 0

 • Bài giảng Tổng quan về Quốc hội - GS.TS. Trần Ngọc Đường

  Bài giảng Tổng quan về Quốc hội - GS.TS. Trần Ngọc Đường

  Bài giảng Tổng quan về Quốc hội giới thiệu tới các bạn về sự ra đời và phát triển của Quốc hội; tính chất của Quốc hội; vai trò của Quốc hội; một số nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; các mối quan hệ cơ bản của Quốc hội. Mời các bạn tham khảo.

   13 p vaa 30/10/2021 20 0

 • Bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nêu lên bối cảnh thực hiện chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về vấn đề này.

   51 p vaa 30/10/2021 29 0

 • Bài giảng Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay - PGS.TS. Phan Văn Rân

  Bài giảng Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay - PGS.TS. Phan Văn Rân

  Bài giảng Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay do PGS.TS. Phan Văn Rân biên soạn trình bày về những nhân tố tác động đến hợp tác, liên kết ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh; quá trình hợp tác, liên kết ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh; Việt Nam tham gia hợp tác, liên kết Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh.

   44 p vaa 30/10/2021 27 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3b – Ngô Quế Lân

  Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3b – Ngô Quế Lân

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3b: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" để nắm chi tiết các kiến thức về quá trình sản xuất giá trị thặng dư; hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư; giá trị thặng dư siêu ngạch; một số quy luật của chủ nghĩa tư bản.

   7 p vaa 30/10/2021 27 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Bài mở đầu: Môn học Kinh tế chính trị

  Bài giảng Kinh tế chính trị - Bài mở đầu: Môn học Kinh tế chính trị

  "Bài giảng Kinh tế chính trị - Bài mở đầu: Môn học Kinh tế chính trị" trình bày tài liệu và phương pháp học tập; đánh giá kết quả học tập của sinh viên; vị trí và vai trò của học phần.

   10 p vaa 30/10/2021 25 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 2b – Ngô Quế Lân

  Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 2b – Ngô Quế Lân

  "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2b: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" phần 2 nối tiếp bài học trước cung cấp kiến thức về khái niệm, hai thuộc tính của hàng hóa, lượng giá trị hàng hóa; lịch sử ra đời, bản chất của tiền, các chức năng của tiền.

   11 p vaa 30/10/2021 22 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3c – Ngô Quế Lân

  Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3c – Ngô Quế Lân

  "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3c: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" trang bị cho người học các kiến thức về hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư; sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản.

   11 p vaa 30/10/2021 23 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 2a – Ngô Quế Lân

  Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 2a – Ngô Quế Lân

  "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 2a: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về khái niệm, điều kiện tồn tại và phát triển, mâu thuẫn cơ bản, ưu thế.

   10 p vaa 30/10/2021 18 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3a – Ngô Quế Lân

  Bài giảng Kinh tế chính trị: Chương 3a – Ngô Quế Lân

  "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3a: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" cung cấp đến các bạn những kiến thức về phạm vi của học thuyết thặng dư; sự chuyển hóa tiền thành tư bản; công thức chung của tư bản; quá trình sản xuất giá trị thặng dư...

   9 p vaa 30/10/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số