• Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP

  Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP

  Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP "Về an ninh hàng không" quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện bảo đảm an ninh hàng không; kinh phí bảo đảm an ninh hàng không; trách...

   23 p vaa 10/11/2017 679 2

 • Thông tư số: 36/2015/TT-BGTVT

  Thông tư số: 36/2015/TT-BGTVT

  Thông tư số: 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014;...

   16 p vaa 05/07/2017 573 2

 • Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; căn cứ Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;...

   18 p vaa 05/07/2017 571 2

 • Thông tư số: 14/2015/TT-BGTVT

  Thông tư số: 14/2015/TT-BGTVT

  Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT về việc quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11, căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 25/07/2018 541 1

 • Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP

  Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP

  Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;...

   29 p vaa 25/07/2018 518 1

 • Thông tư số: 53/2015/TT-BGTVT

  Thông tư số: 53/2015/TT-BGTVT

  Thông tư số: 53/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm...

   10 p vaa 25/07/2018 513 2

 • Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT

  Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT

  Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

   8 p vaa 25/07/2018 493 1

 • Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT

  Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT

  Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn...

   10 p vaa 25/07/2018 476 1

 • Luật hàng không dân dụng Việt Nam

  Luật hàng không dân dụng Việt Nam

  Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.

   66 p vaa 30/07/2019 456 3

 • Nghị định số: 32/2016/NĐ-CP

  Nghị định số: 32/2016/NĐ-CP

  Nghị định số: 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

   40 p vaa 23/10/2018 417 1

 • Mẫu Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

  Mẫu Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

  Tài liệu cung cấp thông tin về quy chế tổ chức, hoạt động của các cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Bao gồm các quy định chung; quy định về tổ chức và quản lý; giáo trình, tài liệu đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; quy định về giáo viên, nhân viên, cán bộ; các quy định đối với học viên; quản lý...

   11 p vaa 30/07/2019 396 3

 • Thông tư liên tịch số: 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC

  Thông tư liên tịch số: 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC

  Thông tư liên tịch số: 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

   7 p vaa 25/07/2018 355 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số